aktuālās akcijas


pro ieguvumi


Paldies!

Ar Jums sazināsies privātkonsultants!

Pro center un atlaižu kartes anketa

Ierakstiet savu Vārdu!
Ierakstiet savu Uzvārdu!
Lūdzu izvēlieties!
Lūdzu izvēlieties!
Izvēlieties karti!
Ieraksties savu e-pasta adresi!
Ierakstiet savu tālruņa nummuru!
Izvēlieties veikalu!
Apstipriniet, ka esat iepazinies un informēts par savu personas datu apstrādi!
Apstipriniet, ka esat iepazinies piekrītat loterijas noteikumime!
Loading...
Notiek reģistrācija!
Reģistrācija var aizņemt laiku, tas atkarīgs no jūsu interta pieslēguma ātruma. Lūdzu neaizveriet savu pārlūkprogrammu, kā arī nepārlādējiet lapu, līdz nav saņemts reģistrācijas apstiprinājums!

Personas datu apstrādes noteikumi1. Klienta personas datu apstrādi veic pārzinis AS "Kesko Senukai Latvia", reģ.nr: 40003311719; kontaktinformācija: +371 6677 8876, sudzibas@keskosenukai.lv. Izmantojot šajā punktā norādīto kontaktinformāciju Datu subjekts var uzdot jautājumus par viņa personas datu apstrādi.

2. Lai varētu sagatavot vai iegūt informāciju, kas būtu orientēta uz Datu subjekta vajadzībām, pārzinis īsteno informācijas par Datu subjekta un to veikto darbību uzskaiti un analīzi, izmantojot pamata personas datus: vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums,kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese).

3. Pārzinis Datu subjekta personas datus apstrādā, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pārzinim saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. Pārzinis attiecībā uz Datu subjekta personas datiem var veikt profilēšanu, t.i., jebkura veida automatizēta datu apstrāde. Datu subjekts var iebilst automatizētai savu personas datu apstrādei saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Datu subjekta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas.

4. Datu subjekta personas dati var tikt nodoti pārziņa sadarbības partneriem, kas veic personas datu apstrādi kā apstrādātāji, kāda pārziņa vārdā un uzdevumā. Izvēloties savus sadarbības partnerus, pārzinis vadās pēc nozarei atbilstošiem augstākās drošības standartiem personas datu apstrādes jomā, kā arī regulāri uzrauga un kontrolē savu sadarbības partneru darbību un tās atbilstību izvirzītajām drošības prasībām. Sadarbības līgumā noteikto saistību izpildei, pārzinis nodod apstrādātājam sekojošus Datu subjekta personas datus: vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums, kontaktinformācija.

5. Pārzinis īsteno normatīvajos aktos paredzētās Datu subjekta tiesības attiecībā uz viņu personas datiem, t.i. (I) piekļūt saviem personas datiem; (II) pieprasīt veikt savu personas datu papildināšanu vai labošanu; (III) pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, vai (IV) iebilst pret personas datu apstrādi, tostarp - profilēšanu; (V) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, pieprasīt savu personas datu dzēšanu, kā arī tiesības (VI) uz savu personas datu pārnesamību. Šīs Datu subjekta tiesības īstenojamas tiktāl, ciktāl personas datu apstrāde neizriet no katra pārziņa pienākumiem, ko tiem uzliek spēkā esošās normatīvo aktu prasības.

6. Datu subjektam par prettiesiskas savu personas datu apstrādes gadījumiem ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā (Rīgā, Blaumaņa ielā 11/13-11, LV-1011).

7. Parakstot un iesniedzot šo Piekrišanu par savu personas datu apstrādi, Datu subjekts pilnībā ir atbildīgs par šajā Piekrišana norādīto savu personas datu pareizību, patiesumu un pilnīgumu.

8. Datu subjekts apliecina un piekrīt, ka pārzinis neuzņemas atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, kas radīsies Datu subjektam vai trešajai personai, ja šajā Piekrišanā Datu subjekta sniegtie personas dati ir nepatiesi, nepilnīgi vai maldinoši.

LOTERIJAS "Būvējam kopā ar K Senukai"
noteikumi1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Loterijas organizētājs:
AS Kesko Senukai Latvia, reģistrācijas numurs: 40003311719, juridiskā adrese: Rīga, Tīraines iela 15, LV- 1058, tālr.: + 371 6677 8876 (darba laiks I – VI 8.00 – 20.00; VII 9.00 – 18.00).
1.2. Loterijas norises vietas:
K Senukai tirdzniecības vietas (veikali) Latvijā: Rīga, Jelgava, Liepāja, Tukums, Rēzekne, Cēsis, Madona un Daugavpils.
1.3. Loterijas norises sākuma datums:
2019. gada 31. jūlijs; beigu datums: 2019. gada 30. augusts. Periods, kurā iespējams pieteikt dalību Loterijā: no 2019. gada 31. jūlija līdz 2019. gada 29. augustam (ieskaitot).
1.4. Loterijas priekšmets:
➢ "Jaunā mājokļa / Atlaižu karte" un
➢ "Procenter" karte.
1.5. Loterijas dalībnieks:
➢ Fiziskas personas, kas veic vai plāno veikt savas privātmājas (ēkas) atjaunošanu, remontu un/vai veic privātmājas (ēkas) būvniecību un/vai iegādi.
➢ Fiziskas personas, kas ir saimnieciskās darbības veicēji.
1.6. Dalības aizliegums:
Loterijā nedrīkst piedalīties (i) AS Kesko Senukai Latvia amatpersonas, (ii) K Senukai veikalu darbinieki, viņu ģimenes locekļi un/vai radinieki, (iii) sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RUUKKI LATVIJA" amatper- sonas, darbinieki, viņu ģimenes locekļi un/vai radinieki. Ja tiek konstatēts, ka šādas personas ir piedalījušās Loterijā un laimējušas, tām Balva netiek izsniegta.
1.7 Citi vispārīgie noteikumi:
Lai piedalītos Loterijā, katram Dalībniekam ir jāievēro šajos noteikumos noteiktās prasības un kārtība.


2. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi

Pamatnoteikumi "Jaunā mājokļa/ Atlaižu karte" Pamatnoteikumi "Procenter" karte
2.1. Piedalīties Loterijā un pieteikties "Jaunā mājokļa / Atlaižu kartei" (turpmāk tekstā – Karte Nr.1) var fiziskas personas, kas veic vai plāno veikt savas privātmājas (ēkas) atjaunošanu, remontu un/vai veic privātmājas (ēkas) būvniecību un/vai iegādi Piedalīties Loterijā un pieteikties "Procenter" kartei (turpmāk tekstā – Karte Nr. 2) var fiziskas personas, kas ir saimnieciskās darbības veicēji.

2.2. Kartei Nr. 1 un Kartei Nr. 2 attiecīgs Dalībnieks var pieteikties vienā no šādiem veidiem:
➢ aizpildot anketu jebkurā K Senukai tirdzniecības vietā Latvijā (1.2. punkts) vai
➢ interneta vietnē www.ksenukaipro.lv.
Attiecīgs Dalībnieks, kas piesakās Kartei Nr. 1 vai Kartei Nr. 2, izmantojot norādīto interneta vietni, attiecīgu Karti saņem tikai klātienē, t. i., jebkurā K Senukai tirdzniecības vietā Latvijā (1.2. punkts) informācijas centrā.
2.3. Neatkarīgi no Kartes Nr. 1 vai Kartes Nr. 2 pieteikšanas veida Loterijā piedalās tikai tās Kartes Nr. 1 un kartes Nr. 2, kurām 2.1.1. punktā norādītie Dalībnieki piesakās periodā no 2019. gada 31. jūlija plkst. 00.01 līdz 2019. gada 29. augustam plkst. 23.59.

2.4. Dalībniekam ir iespēja piedalīties Loterijā tikai ar vienu Karti Nr. 1 (Kartes Nr.1 numuru). Dalībniekam ir iespēja piedalīties Loterijā tikai ar vienu Karti Nr. 2 (Kartes Nr. 2 numuru).

  LAIMESTS Nr. 1 LAIMESTS Nr. 2
2.5. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUUKKI LATVIJA" nodrošina un garantē Laimestu – RUUKKI jumta segumu un jumta seguma uzklāšanai nepieciešamos papildu materiālus (no RUUKKI standarta sortimenta) par kopējo summu, kas nepārsniedz 5 000 EUR.
Laimests ietver:
a) RUUKKI jumta profili: Monterrey Feb Forma; T20 profils, Classic Ruukki 30+Matt, Classic Ruukki 50+Matt;
b) RUUKKI jumta papilddetaļas: kore, vējmala, karnīze, atloks, satekne;
c) RUUKKI jumta piestiprināšana: skrūves;
d) RUUKKI jumta ūdens noteksistēma 125/90 mm (standarta sortimenta krāsas);
e) RUUKKI jumta drošības elementi: sniega barjeras, jumta kāpnes, jumta laipas.
Loterijas organizētājs nodrošina un garantē Laimestu – sertifikātu 1 500 EUR vērtībā santehnikas, elektrības preču un apdares materiālu iegādei K Senukai tirdzniecības vietā Rīgā, Maskavas ielā 418a.
  ĪPAŠIE NOTEIKUMI ĪPAŠIE NOTEIKUMI
2.6. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUUKKI LATVIJA" Laimesta (turpmāk tekstā – Materiāls) tāmēšanu un ražošanu veic, vadoties pēc Loterijas uzvarētāja sniegtas tehniskā rakstura informācijas un specifikācijas.
➢ Ja Materiāla ražošanas izmaksas pārsniedz Eur 5 000, tad summu, kura pārsniedz Laimesta kopējo summu, Loterijas uzvarētājs sedz no saviem līdzekļiem;
➢ Ja Materiāla ražošanas izmaksas ir mazākas nekā Eur 5 000, atlikusī summas starpība tiek dzēsta bez atmaksas iespējas.
➢ Ja Materiāla ražošanas izmaksas pārsniedz 5 000 EUR, tad summu, kura pārsniedz Laimesta kopējo summu, Loterijas uzvarētājs sedz no saviem līdzekļiem.
➢ Ja Materiāla ražošanas izmaksas ir mazākas nekā 5 000 EUR, atlikusī summas starpība tiek dzēsta bez atmaksas iespējas.
Sertifikāts paredzēts "atprečošanai" K Senukai tirdzniecības vietā Rīgā, Maskavas ielā 418a, līdz 2019. gada 30. decembrim. Ja Uzvarētāja faktiskā atrašanas vieta ir kādā no Latvijas reģioniem, Loterijas organizētājs garantē Sertifikāta "atprečošanu" Uzvarētājam tuvākajā K Senukai tirdzniecības vietā konkrētajā reģionā.
2.7. Materiālu piegāde tiek veikta uz vienu piegādes adresi ar vienu piegādi. Loterijas organizētājs informē un Loterijas uzvarētājs piekrīt, ka Laimesta nodošana Objektā var tikt dokumentēta un informācija izvietota Loterijas organizētāja ziņu kanālos. Sertifikāts tiek paredzēts vienreizējam pirkumam, tas nevar tikt "atprečots" pa daļām.
2.8. Laimests nevar tikt apmainīts pret citu produktu / preci un/vai naudu. Sertifikāts nevar tikt apmainīts pret naudu. Sertifikāts garantētās summas apmērā paredzēts tikai santehnikas, elektrības preču un apdares materiālu iegādei.
2.9. Laimestu var izmantot tikai Uzvarētājs. Laimests nevar tikt nodots trešajām personām, izmantots kā dāvana, garantija vai nodrošinājums. Sertifikātu var izmantot tikai Uzvarētājs. Sertifikāts nevar tikt nodots trešajām personām, izmantots kā dāvana, garantija vai nodrošinājums.

3. Laimesta izlozes kārtība

3.1. Tiek noteiktas 2 (divas) izlozes, kuras notiks 2019. gada 30. augustā plkst. 13.00 K Senukai tirdzniecības vietā Rīgā, Maskavas ielā 418a.

3.2. Izlozē piedalīsies Kartes Nr. 1 (karšu numuri), kuras tika pieteiktas un saņemtas/izsniegtas periodā no 2019. gada 31. jūlija plkst. 00.01 līdz 2019. gada 29. augustam plkst. 23.59, izlozējot 2.5. punktā garantēto Laimestu. Izlozē piedalīsies Kartes Nr. 2 (karšu numuri), kuras tika pieteiktas un saņemtas/izsniegtas periodā no 2019. gada 31. jūlija plkst. 00.01 līdz 2019. gada 29. augustam plkst. 23.59, izlozējot 2.5. punktā garantēto Sertifikātu.
3.3. Laimīgās Kartes Nr. 1 numurs tiek izvēlēts manuāli, pēc nejaušības principa, komisijas klātbūtnē.

Izlozes norisi uzrauga Loterijas organizētāja norīkotā komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā. Izlozes gaitu komisijas locekļi protokolē un veic filmēšanu (ja tas ir nepieciešams). Par jebkādām atkāpēm un/vai pārkāpumiem komisija sastāda aktu.
Laimīgās Kartes Nr. 2 numurs tiek izvēlēts manuāli, pēc nejaušības principa, komisijas klātbūtnē.

Izlozes norisi uzrauga Loterijas organizētāja norīkotā komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā. Izlozes gaitu komisijas locekļi protokolē un veic filmēšanu (ja tas ir nepieciešams). Par jebkādām atkāpēm un/vai pārkāpumiem komisija sastāda aktu.
3.4. Kopējais Dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka Loterijā "Jaunā mājokļa/ Atlaižu karte" piedalīsies 500–1 000 dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 1 (viens) pret visu Kartes Nr. 1 reģistrāciju skaitu, prognozējot – 1 (viens) pret 500–1 000. Kopējais Dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka Loterijā "Procenter" karte piedalīsies 1 500–2 000 dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 1 (viens) pret visu Kartes Nr. 2 reģistrāciju skaitu, prognozējot – 1 (viens) pret 1 500–2 000.

4. Uzvarētāju izsludināšanas kārtība un Laimesta saņemšana

4.1. Uzvarētāji tiks paziņoti publiski interneta vietnē www.ksenkuaipro.lv un facebook.com Loterijas organizētāja profilā 2019. gada 30. augustā līdz plkst. 23.59.
4.2. Katrs Uzvarētājs par Laimesta un Sertifikāta saņemšanu tiks informēts arī telefoniski un/vai SMS veidā un/vai ar elektronisko paziņojumu, izmantojot attiecīgā Dalībnieka kontaktinformāciju, kuru Dalībnieks norāda reģistrējoties, piesakoties Kartei Nr. 1. un Kartei Nr. 2.

4.3. Uzvarētājs Laimestu varēs saņemt līdz 2019.gada 29.novembrim, iepriekš sazinoties ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUUKKI LATVIJA".

Laimesta saņemšanai Loterijas uzvarētājs uzreiz nodrošina Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "RUUKKI LATVIJA" ar materiālu tāmēšanai un ražošanai nepieciešamo tehniskā rakstura informāciju un specifikācijas.
Uzvarētājs Sertifikātu varēs saņemt līdz 2019. gada 6. septembrim K Senukai tirdzniecības vietā Rīgā, Maskavas ielā 418a.
4.4. Ja Loterijas uzvarētājs līdz 4.3.punktā noteiktajām termiņam nav sazinājies ar Loterijas organizētāju un/vai Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "RUUKKI LATVIJA" un/vai nav nodrošinājis Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "RUUKKI LATVIJA" ar materiālu tāmēšanai un ražošanai nepieciešamo tehnisko informāciju un specifikācijas, Uzvarētājs zaudē savu Loterijas uzvarētāja statusu, un Laimests bez jebkādas kompensācijas paliek Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RUUKKI LATVIJA" īpašumā. Ja Loterijas uzvarētājs līdz 4.3. punktā noteiktajam termiņam nav sazinājis ar Loterijas organizētāju un nav saņēmis Sertifikātu, Uzvarētājs zaudē savu Loterijas uzvarētāja statusu un Loterijas organizētājs patur tiesības rīkot otro izlozi jaunā uzvarētāja noskaidrošanai un noteikt jaunu termiņu Sertifikāta saņemšanai jaunajam uzvarētājam.
4.5. Lai saņemtu Laimestu Loterijas uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (derīga pase vai eID karte) un "Jaunā mājokļa / Atlaižu karte" (turpmāk tekstā – Dokumenti)

Ja Loterijas uzvarētājs nevar uzrādīt norādītos Dokumentus vai šajos Dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, Laimests netiek izsniegts.
Lai saņemtu Laimestu, Loterijas uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (derīga pase vai eID karte) un "Procenter" karti (turpmāk tekstā – Dokumenti).

Ja Loterijas uzvarētājs nevar uzrādīt norādītos Dokumentus vai šajos Dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, Sertifikāts netiek izsniegts.
4.6. Laimesta nodošana Uzvarētājam tiek noformēta ar pieņemšanas-nodošanas aktu (turpmāk tekstā – Akts). Pušu parakstīts Akts vienlaikus kalpo par laimesta garantiju un Uzvarētāja tiesībām uz Laimestu. Sertifikāta nodošana Uzvarētājam tiek noformēta ar pieņemšanas-nodošanas aktu.

5. Personas datu apstrāde

5.1. Loterijas organizētājs kā Pārzinis veic šajā Loterijā iegūto personas datu apstrādi kārtībā un apjomā saskaņā ar Piekrišanas (kas ir šā Nolikuma pielikums Nr. 1 un pielikums Nr. 2) noteiktajiem personas datu apstrādes noteikumiem.
5.2. Loterijas organizētājs kā Pārzinis īsteno normatīvajos aktos paredzētās katra Loterijas dalībnieka kā datu subjekta tiesības attiecībā uz viņa personas datiem, t. i., (i) tiesības piekļūt saviem personas datiem; (ii) tiesības labot savus personas datus un/vai tiesības panākt savu personas datu papildināšanu; (iii) tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi; (iv) tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tostarp – pro- filēšanu; (v) tiesības uz savu personas datu pārnesamību, kā arī (vi) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt savu personas datu dzēšanu. Šīs Loterijas dalībnieka kā datu subjekta tiesības īstenojamas tiktāl, ciktāl personas datu apstrāde neizriet no Pārziņa pienākumiem, ko tiem uzliek spēkā esošās normatīvo aktu prasības.

6. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

6.1. Pretenzijas par jautājumiem, kas saistīti ar Loteriju, iesniedzamas rakstiski.
6.2. Pretenziju ar norādi "Būvējam kopā ar K Senukai” un ar faktisko apstākļu un iebildumu saturu, kas ir pretenzijas pamatā, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā (ja tādi pastāv), iesniedzamas AS "Kesko Senukai Latvia” pa pastu: Rīga, Tīraines iela 15, LV-1058, līdz 2019. gada 7. septembrim. Vēlāk iesniegtās pretenzijas Loterijas organizētājam nav jāpieņem.
6.3. Loterijas organizētājs izskata pretenzijas 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no attiecīgās Pretenzijas saņemšanas dienas.
6.4. Pretenzijas uzskata par pienācīgi saņemtām piektajā darbdienā pēc to nodošanas pasta nodaļā.

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. Loterijā nedrīkst piedalīties personas, kas nav sasnieguši 18 gadus.
7.2. Ar Laimesta un Sertifikāta saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos Noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu / sms izziņu izmaksas, netiek segti.
7.3. Loterijas organizētājs un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUUKKI LATVIJA" neuzņemas atbildību, ja Loterijas dalībnieki neievēro un/vai pārkāpj šos Noteikumus.
7.4. Loterijas organizētājs un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUUKKI LATVIJA" neatbild par Laimesta un Sertifikāta ieguvējiem iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot Laimestu un Sertifikātu, izņemot preces / produktu kvalitātes trūkumus – ražošanas defekti.
7.5. Loterijas organizētājs un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUUKKI LATVIJA" neuzņemas atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par Laimesta un Sertifikāta neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie Noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai ja ar Loterijas uzvarētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas organizētāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
7.6. Loterijas organizētājam un Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "RUUKKI LATVIJA" ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju: Laimesta un Sertifikāta izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi vai tādi apstākļi, kādos Loterijas norise un izsoles nav iespējamas. Loterijas organizētājs un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUUKKI LATVIJA" informāciju par Loterijas pārtraukšanu publicē www.ksenkuaipro.lv un facebook.com Loterijas organizētāja profilā.
7.7. Loterijas organizētājs Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RUUKKI LATVIJA" un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Noteikumos. Loterijas organizētājs brīdina, ka reklāmas mater- iālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
7.8. Ar šīs Loterijas Noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.ksenkuaipro.lv un Loterijas norises vietās.

top menedžeri


Dzintars Balodis

Dzintars Balodis

Vairumtirdzniecības
direktors

sazināties

Austris Lakmanis

Austris Lakmanis

Vairumtirdzniecības
pārdošanas vadītājs

sazināties

top zīmoli


pakalpojumi


 • darbarīku noma
 • dizainera pakalpojumi
 • iespējas pasūtīt logus pie ražotāja
 • tāmētājs
 • krāsu tonēšana
 • metāla zāģēšana
 • remontdarbu pakalpojumi
 • kabeļu savienošana
 • pagarinātās garantijas pakalpojums
 • preču salikšanas pakalpojums
 • preču uzglabāšanas pakalpojumi
 • preču piegāde, uznešanas pakalpojumi
 • busu noma (citybee)
 • piekabes noma
 • kopēšana un laminēšana
 • preču pasūtījums no katalogiem
 • līzings
 • dāvanu kartes
 • pvn atgūšana (tax free)

kontakti